O czasopiśmie

Historia czasopisma

"Studia Politologica" to zeszyty naukowe, w ramach których publikowane są oryginalne artykuły naukowe, recenzje, komunikaty z badań i sprawozdania, reprezentujące nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Czasopismo wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w ramach serii Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Redakcja jest afiliowana przy Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

Pismo  jest  kontynuacją wydawanych wcześniej zeszytów Prac Ekonomiczno-Społecznych w ramach „Roczników Naukowo-Dydaktycznych WSP im. KEN”. Pod obecną nazwą wychodzi od 2002 r. Od 2011 roku wydawane są dwa zeszyty rocznie. Dotychczas wydano ich 27 (włącznie z zeszytami specjalnymi).`

Procedura recenzowania

Proces recenzowania artykułów nadzorują redaktorzy, członkowie kolegium redakcyjnego, specjalizujący się w problematyce poruszanej w danym artykule. Pierwszy etap to ocena wewnętrzna i kwalifikacja do działu pisma.

Na drugim artykuł recenzowany jest przez dwóch recenzentów zewnętrznych (podwójnie ślepa recenzja). W recenzji uwzględnia się oryginalność problematyki badawczej, metodologii, stawianych tez oraz  istotność treści naukowych uzupełniających literaturę przedmiotu.

Polityka otwartego dostępu

Wszystkie artykuły naukowe publikowane są na zasadach otwartego dostępu. Artykuły są publikowane zgodnie z warunkami licencji Creative Commons, która zezwala na wykorzystanie, dystrybucję i przedruk w dowolnym medium, pod warunkiem, że oryginalna praca jest odpowiednio cytowana. Redakcja uważa, że taki dostęp do badań wspiera edukację i globalny dostęp do wiedzy. 

Standardy etyczne

Troszcząc się o  jakość publikowanych artykułów naukowych Redakcja, Redaktorzy Tematyczni oraz Rada Naukowa czasopisma "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica"  na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dąży do przestrzeganie prawa własności intelektualnej, dba o rzetelność prezentowanych badań naukowych i przestrzeganie standardów etycznych ustalonych przez Committee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych.

Redakcja, Redaktorzy Tematyczni oraz Rada Naukowa czasopisma oświadczają, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu.

W procesie redakcyjnym podmioty podejmują następujące zobowiązania.

Recenzenci wszystkich tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica"  zobowiązują się do:

 1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi, powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki;
  2. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych;
  3. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą recenzowane artykuły naukowe nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką;
  4. Poinformowania Redakcji w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim plagiatów i autoplagiatów;
  5. Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania.

Autorzy wszystkich tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica"  zobowiązują się do:

 1. Oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe;
  Oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym;
  3. Współpracy z Redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych;
  4. Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem;
  5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych;
  6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych;
  7. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć);
  8. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
  Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica" jest równoznaczne z oświadczeniem, o którym mowa w punktach 1 i 2.

Członkowie redakcji czasopisma "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica"  zobowiązują się do:

 1. Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki;
  2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i udzielania ich Autorom/Autorkom tekstów naukowych wraz z uzasadnieniem;
  3. Informowania na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych;
  4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim;
  5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego Autorem/Autorką;
  6. Informowania Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.