Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Ten artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie (lub wyjaśnienie zostało przedstawione w komentarzach do redakcji)

  • Załączony plik jest w formacie Microsoft Word, OpenOffice lub RTF

  • Adresy URL do referencji zostały dodane we wszystkich miejscach , w których te adresy są znane

  • Tekst jest napisany interlinią 1,5; używa 12-punktowej czcionki; stosuje kursywę, a nie podkreślenie (z wyjątkiem adresów URL); a wszystkie ilustracje, rysunki i tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach, a nie na końcu

  • Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w wytycznych dla autorów (przypisy Chicago)

Wytyczne dla autorów

Artykuł składany do druku powinien zawierać: imię i nazwisko autora (autorów); informację o autorze (autorach) – jednostce  naukowo-badawczej reprezentowanej przez autora (afiliacja) oraz ew. o podmiocie finansującym referowane badania; tekst (sformatowany według poniżej umieszczonych wskazówek);  bibliografię; abstrakt w języku angielskim; słowa kluczowe.

Struktura artykułu jest dowolna, zależna od problematyki badawczej. Proponujemy dla klarowności tekstu wyraźnie określić pytania i cele badawcze, hipotezy, metody i wyniki (konkluzje).

Rekomendujemy wybór formatu Chicago, ponieważ ten zapis bibliograficzny zawiera najistotniejsze dane, których wprowadzenie nie powinno stanowić kłopotu,
a jednocześnie przyczyni się do skutecznego obliczenia Polskiego Współczynnika Wpływu (www.pbn.nauka.gov.pl).

Uproszczony schemat formatu CHICAGO wraz z przykładami.

KSIĄŻKA:

Nazwisko Imię, Imię Nazwisko. Rok. Tytuł książki. Podtytuł [kursywą]. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Przykład 1.

Chudzio Hubert, Anna Hejczyk. 2014. Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków w Wielkiej Brytanii. Nottingham. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Przykład 2.

Foucault Michel. 2002. Porządek dyskursu, Maciej Kozłowski (przeł.). Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

OPRACOWANIE ZBIOROWE

Nazwisko Imię, Imię Nazwisko (red.). Rok. Tytuł książki [kursywą]. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Przykład 3.

Baniewicz Elżbieta (red.). 2012. Aktor wobec przemian XXI wieku: konferencja, Łódź, 7-8 maja 2011. Łódź: Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej.

Przykład 4.

Attane Isabelle. 2010. „Brakujące kobiety” w Azji, Katarzyna Bratkiewicz (przeł.). W Czarna księga kobiet, Christine Ockrent (red.). Warszawa: W.A.B.

ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE MONOGRAFICZNEJ TEGO SAMEGO AUTORA:

Nazwisko Imię, Imię Nazwisko. Rok. Tytuł rozdziału. W Tytuł książki [kursywą], zakres stron. Miasto. Wydawnictwo.

Przykład 5.

Solewski Rafał. 2015. Grafika i czasy rewolucji cyfrowej. Odsłanianie jedności. W Skrytość piękna. Idealizm i problem tożsamości w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku, 95-131. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

ROZDZIAL W PRACY ZBIOROWEJ:

Nazwisko Imię, Imię Nazwisko. Rok. Tytuł rozdziału. W Tytuł książki [kursywą], Imię Nazwisko (red.), zakres stron.  Miasto. Wydawnictwo.

Przykład 6.

Bombińska-Domżal Anna. 2012. Realizacja działań edukacyjnych przez pedagoga specjalnego i nauczyciela przedmiotu w klasie integracyjnej. W Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji, Piotr Majewicz, Adam Mikrut (red.), 52-83. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Przykład 7.

Taylor Charles. 1996. Źródła współczesnej tożsamości, Andrzej Pawelec (przeł.). W Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Krzysztof Michalski (red.), 9-14. Kraków: Znak.

Przykład 8.

Gadamer Hans-Georg. 1992. Koniec sztuki?. W Dziedzictwo Europy, Andrzej Przyłębski (przeł.), 41-54. Warszawa: Aletheia.

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE DRUKOWANYM:

Nazwisko Imię, Imię Nazwisko. Rok. „Tytuł artykułu”. Tytuł czasopisma [kursywą] tom (zeszyt) : zakres stron.

Przykład 9.

Banasik Piotr. 2010. „Lokalizacja kopca Esterki w świetle dawnych materiałów kartograficznych z obszaru Krakowa”. Rocznik Krakowski 76 (2010) : 35-44.

Przykład 10.

Adamiecka-Sitek Agata. 2013. „O Lidii Zamkow. Fantazja naukowa”. Didaskalia (113) : 35-37.

Przykład 11.

„Ameryka”. 1968. Tygodnik Powszechny 22 (39).

ARTYKUŁ Z CZASOPISMA INTERNETOWEGO:

Nazwisko Imię, Imię Nazwisko. Rok. „Tytuł artykułu”. Tytuł czasopisma [kursywą] tom (zeszyt) : zakres stron. Dostęp. Adres strony internetowej.

Przykład 12.

Zagórski Jerzy. 2015. „Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego”. Przegląd Geologiczny 63 (8) : 446-448. Dostęp dnia 4 września 2015 roku. http://www2.pgi.gov.pl/pl/docman-twoje-dokumenty/docman/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2015/sierpien-4/3188-aktualia-ropy-naftowej-39/file.html.

Przykład 13.

Pisarski Mariusz. 2009. „Słownik Chazarski i powieści hipertekstowe”. Techsty. Literatura i Nowe Media. Dostęp 12 grudnia 2014. http://techsty.art.pl/hipertekst/protohiper/pavic.htmL.

STRONY INTERNETOWE:

Nazwisko Imię. Rok. „Tytuł artykułu”. Nazwa portalu. Dostęp. Adres strony internetowej.

Przykład 14.

Ojrzyńska Małgorzata. 2014. „O etyce psychoterapeuty”. Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto. Dostęp 9 września 2015 roku. http://psychoanaliza.gda.pl/o-etyce-psychoterapeuty/.

Przykład 15.

„Who are these Russian fighters hosting pics of themselves in Syria?”. BBC Trending, 9 września 2015 roku. Dostęp 10 września 2015 roku. http://www.bbc.com/news/blogs-trending-34188569.

REFERENCJE

(autor #1 nazwisko #1, autor #2 nazwisko #2 rok: strony)

(„tytuł” rok: strony)

Przykład 15.

Jeden autor

(Chudzio 2014: 35)

Przykład 16.

Dwóch autorów

(Zioło, Rachwał 2014: 46)

Przykład 17.

Brak autora

(„Świat (nie) radzi sobie…” 2014: 23)